Resmi Normlar Gereği Verdiğimiz Eğitimler

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE EĞİTİMİ


İş sağlığı ve güvenliği, personelin çalıştığı ortamda karşılaşabileceği herhangi bir olay sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının en aza indirilmesini ve güvenlik için en etkili yöntemlerin belirlenmesi noktasında gerekli düzenlemeleri yapar. Çalışma alanındaki tehlikeler belirlenerek sağlığa tehdit unsuru oluşturabilecek tüm hususların ortadan kaldırılması ile iş güvenliğinin sağlanması hedeflenir. Tüm bu uygulamalar ile hem çalışan hem de kurum korunmuş olur. İş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yasallaştırılmıştır.

Bu eğitimde standarda ilişkin açıklamalar yapılmakta, İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sürdürülebilir çalışma ortamının sağlanması ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AMAÇLARI VE EĞİTİMİ (KVKK)


KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Bu kanun ile, kişisel verilerin işlenmesinden, özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların sorumlulukları ile uyması gereken kurallar belirlenmiştir.

Eğitimin amacı, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılmasıdır. Kurumların, Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uygun şekilde işler hale getirmek amacıyla; uygulanması gereken tüm süreç ve kontrol sistemlerinin aktif olarak işlediği bir yapı ortaya koymaktır. Eğitim, uluslararası platformlarda kabul görmüş standartlar ele alınarak anlatılacaktır.